Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz ve grup şirketler bünyesinde yer alan (aşağıdaki listede isimleri yazan) kişisel veriler , şirketimizin güvencesi altındadır. Şirket olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca , kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını , hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız. Bu doğrultuda , Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi , muhafazası ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

BİLGİLENDİRME :

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENEBİLECEĞİ VE AKTARIMI :

Kişisel verileriniz şirketimizin faaliyetlerinde bir aksaklık yaşanmaması sebebiyle toplanmaktadır. Yapmakta olduğumuz ve/veya yapacağımız faaliyetlere ilişkin kişi güvenliği , iş güvenliği vb sebeplerle doğru orantılı olarak kişisel veri sahiplerinden bir takım veriler istenmektedir. Tüm bu veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen şartlar altında işlenmektedir.

4857 Sayılı İş Yasası’nın 75. Maddesi’ne göre işverenlere çalıştırdıkları her işçi için bir özlük dosyası düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. İşverenler , söz konusu dosyada işçilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra yasalar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istenildiğinde yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK’ nun 4. Maddesindeki kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak , kullanılmak , kaydedilmek , saklanmak , güncellenmek , aktarılmak, ve/veya sınıflandırılmak suretiyle KVKK’ nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Şirketimize ilettiğiniz kişisel verilerin doğru , eksiksiz ve güncel olmasından ; değişiklik olması halinde gerekli bildirimin yapılmamasından doğan sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. Kişisel verileriniz , kanunlar ve sair mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlı olmak üzere KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ :

Kişisel verileriniz , her türlü yazılı ya da elektronik ortamda (mail), yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizce yürüttüğümüz faaliyetlerin belirlenen yasal çerçevede devam edebilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeplerle edinilen kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca , veri sahibi olarak şirketimize başvurarak kendinizle ilgili ;

- Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme , - Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme , - Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, - Yurt içinde veya yurt dışında verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme , - Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen , işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme , - İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme , - Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme , haklarına sahipsiniz.

HAKLARIN KULLANIMI , BAŞVURU VE İLETİŞİM

KVKK kapsamında yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi , kimliğinizin doğrulanması şikayetinizin imzalanması , tebligata yarar adresinizin veya bildirime esas iletişim bilginizin bildirilmesi şartıyla yazılı olarak iletebilirsiniz. Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No:1 Kadıköy/İSTANBUL TEL : 0216 340 04 74 Faks : 0216 340 11 44 E-mail : info@konanshipping.com Web Sitesi : www.konanshipping.com.

ŞİRKETLERİMİZ :

TEMEL KUM ÇAKIL VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No:1 Kadıköy/İSTANBUL TEL : 0216 340 04 74 Faks : 0216 340 11 44

KONAN DENİZCİLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No:1 Kadıköy/İSTANBUL TEL : 0216 340 04 74 Faks : 0216 340 11 44

KUNENI SHIPPING AND TRADING CORPORATION

Trust Company Complex , Ajeltake Road , Ajeltake İsland , Majuro , Marshall Islands

TKON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok. No:1 Kadıköy/İSTANBUL TEL : 0216 340 04 74 Faks : 0216 340 11 44